ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း ၂၀၁၇ (Myanmar Living condition Survey-MLCS 2017) မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ စီစစ္ျပဳစုထားသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာကို ဗဟို စာရင္းအင္း အဖြဲ႕က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Continue reading “ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္”

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို MMRD Office, 8th floor, Research Division တြင္ ၂၀၁၉ ခုနစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသု႔ိ ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း Continue reading “ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး”

၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ အရိွန္ရလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ တျဖည္းျဖည္း တည္ၿငိမ္လာကာ ျပန္လည္ အရိွန္ရလာပါေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွလင့္္ကစား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အပိုင္းတုိ႔မွ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊

Continue reading “၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ အရိွန္ရလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္”

အနာဂတ္ရန္ကုန္စီမံကိန္းအတြက္ Yangon Project Bank

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွၾကီးမွဴး၍ Yangon Region Young Entrepreneurs Association (YRYEA) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အနာဂတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္သြားမည့္ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္            (Yangon Project Bank) အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ဇြန္ () ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး မဂၤလာခန္းမၾကီး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ႏွင့္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ အစိုးရ၏ ၃ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကိုျပသခဲ့သည္။ Continue reading “အနာဂတ္ရန္ကုန္စီမံကိန္းအတြက္ Yangon Project Bank”