ေစ်းကြက္သုေတသန အသင္း၏ Basic Concept of Research Training ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏ Basic Concept of Research Training ကို အသင္းရံုး တည္ရွိရာ MMRD သင္တန္းခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပရာ သင္တန္းသား(၅၃)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။

Continue reading “ေစ်းကြက္သုေတသန အသင္း၏ Basic Concept of Research Training ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်”

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏  (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ နံနက္ပိုင္းက Myanmar Survey Research (MSR) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Continue reading “ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ”

Developing Service Portfolio Workshop

International Trade Centre ၏ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ပုိ႔ခ်ေသာ “Developing Service Portfolio” အမည္ျဖင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ UMFCCI တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue reading “Developing Service Portfolio Workshop”

Consultation Meeting on Domestic Trade Statistics

ျပည္တြင္း ကုန္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟို စာရင္းအင္းအဖြဲ႕ (CSO) မွ လအလိုက္ ႏွစ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ ျပည္တြင္း ကုန္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္(Domestic Trade Statistics) မွာမူ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ကာလက ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန က ေကာက္ခံၿပီး ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က Statistical Yearbook မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ေပးခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစာရင္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ဂ်ာမနီစာရင္းအင္းအဖြဲ႕(GIZ) ၏ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေကာက္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ ပဏာမအေနျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ Royal President Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Continue reading “Consultation Meeting on Domestic Trade Statistics”