ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ ျပပြဲအား က်င္းပၿပီးစီး

ခ်င္းျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏႈံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Convention Center တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါျပပြဲအား ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရး တုိးတက္ေစႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ျမင္သာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Continue reading “ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ ျပပြဲအား က်င္းပၿပီးစီး”

ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ား အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔မွ ေကာက္ယူျပဳစုခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း၏ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ား အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Rose Garden Hotel ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း တက္ေရာက္၍ အဖြင့္ အမွာ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစန္းျမင့္က အဓိက ညႊန္ကိန္း(Key Indicator) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

Continue reading “ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ား အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း”

Myanmar Standard Industrial Classification (MSIC)

Central Statistical Organization of the Ministry of Planning and Finance has published Myanmar Standard Industrial Classification (MSIC) of all economic sectors in both languages (Myanmar & English) in November 2018. MSIC is developed based on International Standard Industrial Classification (ISIC Revision 4) which explains all Economic Activities identified as a United Nations industry classification system. Continue reading “Myanmar Standard Industrial Classification (MSIC)”