ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခရွိ ယမံုနာ ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီတုိင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ဒုဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ဧရာဝတီတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ မေကြးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မုိးညိဳ၊ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ၊ ဧရာဝတီတုိင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ႏွင့္ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီ၏ စီးပြား ေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႔တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါျပပြဲသည္ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုိမုိသိရွိ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္မည့္ အေထာက္အပ့ံ တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုအနက္ လူဦးေရ (၆.၂) သန္းရွိ သည့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စပါးက်ီႏွင့္ ငါးအိုးႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ား ထင္ ရွားသည့္ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ဖိတ္ေခၚလ်က္ ရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည့္ တမူထူးျခား ၍ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါ အတိုင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁။  သဘာဝ အေမြအႏွစ္မ်ား စုစည္းတည္ရွိေနမႈ

၂။  ႏုိင္ငံေတာ္၏ “စပါးက်ီ” သို႔မဟုတ္ “ဆန္အိုးႀကီး” အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနမႈ

၃။  ကုန္စည္ကူးသန္းမႈၿမိဳ႔ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနမႈ

၄။  အေတာ္အသင့္ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္းရိုးတန္းရွိေနမႈ

၅။  ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေျမဆီၾကြယ္ဝသည့္ “ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ” အျဖစ္တည္ရွိေနမႈ ဟူေသာအခ်က္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပဲြ၏ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ားအား တစ္ဖက္ပါ Presentation ႏွင့္ PDF File မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာ ႏုိင္ပါသည္။