ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ ျပပြဲအား က်င္းပၿပီးစီး

ခ်င္းျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏႈံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Convention Center တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါျပပြဲအား ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရး တုိးတက္ေစႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ျမင္သာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါျပပြဲ၏ အဖြင့္အမွာစကားအား ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြမွ ေျပာၾကားရာတြင္ “ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝ ပထဝီ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ယခုထက္ပုိေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္လည္း စီးပြားေရးသာမက လူမႈေရးပါ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ထားသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္း၊ ရုိးရာယက္ကန္းလုပ္ငန္း စသည့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းဘဏ္ကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းေနာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ Dr. Gail Marzette, Head of UK Department for International Development (DFID) Myanmar တုိ႔မွ အဖြင့္အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အမ်ားဆံုးရေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ကုန္သြယ္မႈနယ္ပယ္ တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ နတ္မေတာင္၊ ရိဒ္ေရကန္ႏွင့္ ဘံုတလာေရတံခြန္တုိ႔သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ သဘာဝ အလွအပမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ထြက္ရွိသည့္ ေထာပတ္သီးႏွင့္ ေကာ္ဖီတုိ႔သည္ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီွ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳက႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး က႑၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည့္ က႑အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

က႑အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ ဓနအဖြဲ႔အစည္း (DaNa Facility) မွ Dr. Peter Brimble, Senior Technical Advisor မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စုိး၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Saurabh Kumar ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိရရွိေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္းတန္ဖုိးရွိ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ၄ ခုအား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။

မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၂၀၀) ဦးခန္႔ပါဝင္သည့္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ မိမိတုိ႔ စိတ္ဝင္စားရာ က႑အလိုက္ အသီးသီး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္းရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကုိ ျပခန္းအသီးသီးတြင္ ဆက္လက္​ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။