ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏  (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ နံနက္ပိုင္းက Myanmar Survey Research (MSR) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠ႒ဦးမိုးေက်ာ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းမွ ႏွစ္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ အသင္းဝင္ ဦးညီမင္းခန္႔မွ “International Trade Centre” ကပို႕ခ်ခဲ့ေသာ Service Portfolio ႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပပါသည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၉ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အစည္းအေဝးကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။