ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး

ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို MMRD Office, 8th floor, Research Division တြင္ ၂၀၁၉ ခုနစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသု႔ိ ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ဥကၠဌ ဦးမုိးေက်ာ္ (MMRD)၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ  ဦးသူရိန္ျငိမ္း (Nielsen MMRD)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္း (MMRD)၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (Grand Valley International)၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ေဒၚေခ်ာစုဝင္း (Neo Prospect) ႏွင့္ ဦးသာထူးေစးမွ လည္းေကာင္း၊  အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစံထြန္းေအာင္ (MSR)၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သူရ (Thura Swiss)၏ ကုိယ္စား ေဒၚဆုသီရိခင္မွလည္းေကာင္း ၊ MRA (Yangon) ၏ Memberမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚသင္ဇာေက်ာ္(FWP Research)၊ ေဒၚခင္သီတာေက်ာ္(MSR)၊ ဦးညီမင္းခန႔္ (MMRD)၊ ေဒၚသြန္းေဟသုန္သုန္ခန္႔တို႔မွ အသီးသီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဥကၠဌ ဦးမိုးေက်ာ္မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ Founding Member မ်ားႏွင့္ member မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာဆိုျပီး အသင္း၀င္မ်ား အေနျဖင့္MRAလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း၊ MRAလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္Focus Area ထားရိွေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ဥကၠဌ ဦးမိုးေက်ာ္မွ MRA Associationအား Professional Association ျဖစ္ေအာင္လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ ဦးေအာင္မင္းမွ Committee အသီးသီး ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လစဥ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ MRAမဟာဗ်ဳဟာ မူၾကမ္းအား ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။  ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးျပီး အစည္းအေ၀းကို ရုတ္သိမ္း ခဲ့ၾကပါသည္။