ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ား အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔မွ ေကာက္ယူျပဳစုခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း၏ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ား အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Rose Garden Hotel ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း တက္ေရာက္၍ အဖြင့္ အမွာ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစန္းျမင့္က အဓိက ညႊန္ကိန္း(Key Indicator) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္း Myanmar Living Condition Survey(MLCS) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၉၆ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၇၃၀ တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ အေျခ အေန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၊ အိမ္ေထာင္စုပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းစစ္တမ္းမွ ဆက္လက္၍ ဆင္းရဲမႈ ညႊန္ကိန္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားညြန္ကိန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေစ်းကြက္သုေတသနအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမွ ညႊန္ကိန္းမ်ား အေျခအေန တိုးတက္မႈ ရိွလာေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ျမန္မာ့ေနထုိင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း အဓိကညႊန္းကိန္းမ်ား အစီရင္ခံစာအား ၾကည့္ရႈရန္ >> https://www.csostat.gov.mm/Pdf%20report/KI%20report%20print_MLCS_26June.pdf