ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း(၂၀၁၇)၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း ၂၀၁၇ (Myanmar Living condition Survey-MLCS 2017) မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ စီစစ္ျပဳစုထားသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာကို ဗဟို စာရင္းအင္း အဖြဲ႕က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္(UNDP) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) တုိ႔ ပူးေပါင္းျပဳစုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈.၂%၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄၂.၄%၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂.၁% မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄.၈% သုိ႔ က်ဆင္း လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦး တစ္ေန႔ စားသံုးမႈ သည္ ၁၅၉၀ က်ပ္ဟု တြက္ခ်က္ထားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယင္းေအာက္ေရာက္ေနသူဦးေရ ၁၁.၈ သန္း သို႔မဟုတ္ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရိွပါသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီ၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို Download ရယူႏုိင္ပါသည္။