ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကုိ  သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ငပလီကမ္းေျခရွိ Jasmine Ngapali Resort တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးမင္းသူ၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးဝင္းခုိင္၊ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ဦးအုန္းေမာင္၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံရံုးအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၊ ဂ်ပန္ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႔ အစည္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ဝန္းလံုးရွိ မထုတ္ေဖာ္ရေသးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ ေဒသခံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား သတင္းေပးရန္ အဓိက ရည္ရြယ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲအား က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သြားလာႏုိင္ေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိ၍ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အေနျဖင့္လည္း မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတုိ႔မွာ ျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္စည္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အားသာခ်က္ရယူႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ငပလီကမ္းေျခတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အဓိကဆြဲေဆာင္ရာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းတုိ႔မွာလည္း သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အဓိက အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑ စသည့္ အဓိက က႑ႀကီး ၆ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ  လုပ္ငန္းမ်ား ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ၏ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားအား တစ္ဖက္ပါ Presentation ႏွင့္ PDF File မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။