၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ အရိွန္ရလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ တျဖည္းျဖည္း တည္ၿငိမ္လာကာ ျပန္လည္ အရိွန္ရလာပါေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွလင့္္ကစား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အပိုင္းတုိ႔မွ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့သည့္ မတည္ ၿငိမ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးစျပဳလာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ကာလအတြင္းတြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ က်ပ္ေငြ တည္ၿငိမ္လာျခင္းႏွင့္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလအတြင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စီးပြား ေရး အလားအလာႏွင့္အတူ ကာလလတ္သက္တမ္းအတြက္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရိွရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ မၾကာေသးမီက ကုန္သြယ္ေရး ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ ေငြေၾကး က႑ကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းႏွင့္ အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အရိွန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာေစရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာမႈကို အခ်က္ျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

Sule Shangrila Hotel ၌ က်င္းပသည့္ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ပါ သူမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။

(က) Ms.Kang Wan Chern, Myanmar Times(Moderator)

(ခ) ေဒၚသက္သက္ခိုင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

(ဂ) ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ညႊန္႔၊ Myanmar Development Institute

(ဃ) Mr. Melvyn Pun, CEO, Yoma Strategic Holdings

MEM အစီရင္ခံစာကို download ရယူေလ့လာႏုိင္ပါသည္။