အနာဂတ္ရန္ကုန္စီမံကိန္းအတြက္ Yangon Project Bank

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွၾကီးမွဴး၍ Yangon Region Young Entrepreneurs Association (YRYEA) မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အနာဂတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္သြားမည့္ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္            (Yangon Project Bank) အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ဇြန္ () ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး မဂၤလာခန္းမၾကီး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ႏွင့္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ အစိုးရ၏ ၃ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကိုျပသခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း

ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက အနာဂတ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္စီမံကိန္း ဘဏ္ကို PricewaterhouseCoopers (PwC) ၏ အကူအညီျဖင့္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ (Public Private Partnership) ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ဟန္ ခ်က္ညီေသာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan) ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈ ရွိျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္လမ္းျပေျမပံုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းဘဏ္ထဲတြင္ အေသးစားဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်းႏွင့္ပန္းျခံ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွသည္ အၾကီးစားစက္မႈက႑၊ အေျခခံ အေဆာက္ဦးႏွင့္ပက္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္းပါရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ စက္မႈဇုန္ ေပါင္း ၂၉ ခုရွိျပီး ယင္းစက္မႈဇုန္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္မည့္အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ အျပင္ဘက္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၁၁ ျမိဳ႕နယ္တြင္လည္း စက္မႈဇုန္မ်ားအသီးသီး တည္ေဆာက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းျပီး စိမ္းလန္း၍ ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ စီးပြားေရး ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ လူဦးေရ ၇.၃ သန္းေက်ာ္ေနထိုင္ျပီး ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီ ၏ ၂၅% ခန္႔ ပါ၀င္ေနကာ ရန္ကုန္ကို အစိမ္းေရာင္ျမိဳ႕အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းျပီး စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာေစ်းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႕ကိုလည္း ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္လည္း တန္ဖိုးနည္း အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ားကို လာမည့္ ၆လအတြင္း ပံုေဖာ္သြားရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနမွာ အေရးၾကီးေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အား လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈေပးျခင္းျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ကိုစီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေရးႏွင့္ပက္သက္၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္၏အတြင္းပတ္လမ္း၊ အျပင္ပတ္လမ္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေန သည့္အေျခအေနကိုေျပာၾကားခဲ့ျပီး အတြင္းပတ္လမ္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္မိုးပ်ံလမ္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းစီမံကိန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္ရထားစီးသူ ခရီးသည္ ၄ ေသာင္းမွ ၈ ေသာင္းၾကားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျပီးပါက အနည္းဆံုး လူတစ္သိန္းခန္႔ စီးနင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကုိပံုေဖာ္ ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ ၾကည့္ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ရထားဘူတာမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ မ်ားႏွင့္ ေရယာဥ္မွတ္တိုင္မ်ားကို တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေစရန္ ပံုေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ယခင္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အေရွ႕ဘက္သို႔ဦးတည္၍ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္ အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ ဦးတည္၍ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာအားျဖင့္ ဒလျမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္း ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတို႔ကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ ေရေၾကာင္းအသြားအလာၾကပ္တည္းမႈနည္းသည့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာလမ္းေၾကာင္းအနီးတြင္ ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ေက်ာခ်င္းကပ္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ကုန္စည္မ်ားကို မလကၠာေရလက္ၾကားကိုမျဖတ္ပဲ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ျဖတ္၍ ကုန္စည္စီးဆင္းႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကိုလည္း စကၤာပူကဲ့သုိ႔ logistic ကိုအေျချပဳ၍ စီးပြားရွာႏုိင္မည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕အျဖစ္ ပံုေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ဆိပ္ကမ္း မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္သြားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို Mega City ျဖစ္ေစရန္၊ ၂၀၄၀ တြင္ စီမံကိန္းအားလံုးကို အျပီးအစီးပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။

ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္အတြင္းပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရရန္ပံုေငြ၊ ႏုိင္ငံျခား ODA ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားမဟုတ္ပဲ အစိုးရ ႏွင့္ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္

ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဗီဒီယိုကိုျပသကာ ဆက္လက္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္က စီမံကိန္းဘဏ္ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ စီမံကိန္း ဘဏ္ႏွင့္ MSDP တုိ႔၏ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) သည္ မဟာဗ်ဴဟာ က်စီမံကိန္းၾကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုတည္း သာမက ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဟန္ခ်က္ညီျပီးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ သည္။ ယင္းစီမံကိန္းၾကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိျပီး Transparency ၊ Competitiveness ႏွင့္ Proactive တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ စီမံကိန္းဘဏ္ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္း အခ်က္အလက္မ်ားထားသိုရာေနရာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး မဟာဗ်ဴဟာက် လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားကို အေျချပဳ ထားကာ ယင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ MSDP ထဲ၌ ေဖာ္ထုတ္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းဘဏ္ ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ MSDP ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ပန္းတုိင္ ၅ခု ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ Public Private Partnership (PPP) ဆိုသည့္ mechanism (ယႏၱရား) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းယႏၱရားကို ပံုေဖာ္ရန္အတြက္လည္း တိက်ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းဘဏ္ထဲတြင္လည္း ေသေသခ်ာခ်ာထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ PPP ဆိုသည္မွာ အစိုးရတစ္၀က္၊ ပုဂၢလိကတစ္၀က္ေဆာင္ရြက္သည့္ Joint Venture ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ PPP ဆိုသည္မွာ အစိုးရဘက္မွ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေျမေနရာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္မွေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ပုဂၢလိကအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဆက္လက္ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ျပီး စီမံကိန္းဘဏ္ဆိုသည္မွာ ဘဏ္တစ္ခုထူေထာင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ စီမံကိန္းမ်ားကိုစာရင္းျပဳစုထားသည့္ စနစ္တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္း လင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သြားမည့္ အလားအလာရွိေနသည္မဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

Mr. Mark Rathbone, PWC Singapore

PwC စကၤာပူမွ မစၥတာ Mark Rathbone က ရန္ကုန္စီမံကိန္း ဘဏ္ႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mark ကရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈတစ္ခုလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္ထဲတြင္ စုစုေပါင္း စီမံကိန္း ၈၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းဘဏ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ resources မ်ားကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ တိုင္းအစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို ကူညီေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္တြင္ ျမိဳ႕သစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ အိုးအိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ စက္မႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေရထြက္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ စီမံကိန္း ၈၀ ခန္႔ပါ၀င္ကာ ယင္းစီမံကိန္း မ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စည္ပင္ သာယာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန တို႔၏ဦး ေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။