ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း(ရန္ကုန္)၏ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး

ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို MMRD Office, 8th floor တြင္ (၁၇.၁.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ အသင္း၏ ဥကၠဌဦးမိုးေက်ာ္(MMRD)၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁) ဦးေက်ာ္လွိုင္(MSR)၊ ဒုဥကၠဌ(၂) ဦးသူရိန္ၿငိမ္း(Myanmar Resources Network)၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္မင္း(MMRD)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေခ်ာစုဝင္း(Neo Prospect)၊

အသင္း၏ အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္သူ ေဒၚခိုင္ခိုင္ယုေမာ္(Xavey Myanmar)၊ ဦးစံထြန္းေအာင္ (MSR)ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးေက်ာ္သူ (MMRD)၊ ဦးညီမင္းခန႔္(MMRD)၊ ေဒၚႏွင္းယဥ္ယဥ္ (MMRD) ႏွင့္ ဦးေကာင္းျမတ္ကို (MMRD) တို႔မွလည္းေကာင္း၊ ေဒၚယဥ္မိုးလွိုင္(Nielsen MMRD)၊ ဦးသာထူးေစး (Neo Prospect)၊ ေဒၚမီေမျဖဴျဖဴစင္ (MSR) ႏွင့္ ေဒၚခင္သီတာေက်ာ္ (MSR) တို႔မွ အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။


ဥကၠဌဦးမိုးေက်ာ္မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ Founding Member မ်ားႏွင့္ Member မ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး MRA သည္ Myanmar Advertising Association ႏွင့္ Myanmar Retailer Association ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ MOUေရးထိုးသင့္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားအၾကား စီမံကိန္းေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းေရး၊ MRA Training ျပဳလုပ္က်င္းပ နိုင္ေရး ၊ Project proposal မ်ားႏွင့္ Survey တစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႔ကို လမ္းညႊန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္မင္းမွ MRA AGM က်င္းပခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ MRA AGM တြင္ ေကာက္ယူသည့္ Polling Question Result မ်ားအား တင္ျပၿပီးေနာက္ MRA 2020 Plan ႏွင့္ Service Portfolio တြင္ Project ႏွင့္ Training အားထည့္သြင္းသြားရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အသင္းဝင္ ဉီးညီမင္းခန႔္မွ ITC- Trade Map and Market Intelligence Workshop တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းအားတင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုဥကၠဌ ဦးေက်ာ္လွိုင္၊ ဦးသူရိန္ၿငိမ္းႏွင့္ တက္ေရာက္သူ မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေန႔လည္ ၁၁ နာရီခြဲခန႔္တြင္ အစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုတ္သိမ္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။

Hnin Yin Yin (Jr. Research Executive)